Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego Nr 17
we Włocławku im Krainy FantazjiKoncepcja pracy naszego przedszkola jest realizacją celów i zadań wychowania przedszkolnego zgodnie z polityką oświatową państwa . Dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Koncepcja uwzględnia cztery płaszczyzny odniesienia: Dzieci Rodzice Nauczyciele Środowisko i społeczność lokalna. Najważniejsze są dzieci, które traktowane są podmiotowo. To im podporządkowane są cele, zadania i priorytety naszej działalności.

Cele główne

I.   Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa .Przedszkole doskonali efekty swojej pracy. Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

II.    Procesy zachodzące w przedszkolu. Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III.    Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Cele szczegółowe

Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy w myśl zasady poprzez zabawę do wiedzy i sukcesu. Realizacja programów autorskich uwzględniających: adaptację nowych dzieci do środowiska przedszkolnego, edukację ekologiczną oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym, które wspomagają rozwój dzieci. Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci. Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami. Promowanie placówki w środowisku i społeczności lokalnej

Wychowanie w przedszkolu jest nieustannym i ciągłym procesem, a główny nacisk kładziony jest na naturalny rozwój poznawczy dzieci. Program, według którego realizowany jest proces dydaktyczno wychowawczy i opiekuńczy wspomaga rozwój aktywności dziecka, zdolności i zainteresowania. Praca z dziećmi oparta jest na zabawie, która jest podstawową formą aktywności, umożliwia proces nauki, w którym doświadczenie, badanie, odkrywanie wysuwają się na plan pierwszy. Praca z dziećmi w różnym wieku i z różnymi możliwościami rozwojowymi, skłania nas do poszukiwania metod pracy, które pozwoliłyby przenieść naturalne potrzeby, zainteresowania na zajęcia kierowane. Zarówno treści kształcenia jak i stosowane metody i formy pracy rozwijają u dzieci upodobanie do nauki, pragnienie i radość poznawania, a więc motywację i możliwość kształcenia się w późniejszym okresie. Dlatego też preferujemy twórcze metody pracy, które rozbudzają wewnętrzną motywację dziecka do twórczej aktywności, zaspokoją jego potrzeby, uczą odpowiedzialności za własne postępowanie. Przedszkole konsekwentnie podejmuje zadania realizowania założeń programowych edukacji. Organizowany proces wychowawczo -dydaktyczno-opiekuńczy zapewnia wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka przygotowując go do podjęcia nauki w szkole. Stwarzamy dziecku szanse edukacyjne na miarę jego rozwoju, którego nieodłączną część stanowi diagnozowanie wychowanków. Wiek przedszkolny uważamy za wyjątkowy okres w życiu dziecka , kiedy to po raz pierwszy w sposób zorganizowany, zamierzony, celowy i systematyczny dziecko poddawane jest wielorakim oddziaływaniom. Naszym największym priorytetem jest mały człowiek jego dobro, potrzeby, uczucia, poszanowanie jego praw i bezpieczeństwo. Przedszkole jest dla dziecka spełnieniem dziecięcych marzeń, przyjemnością, radością, szczęściem, miejscem dobrej zabawy, zaspokojeniem swojej ciekawości, potrzeby działania, nauki akceptacji siebie i innych. Z doświadczenia wiemy, że dzieci ciągle poszukują, poznają, doświadczają ciągle to nowych rzeczy. Świat, który poznają otwiera przed nimi ciągle to nowe drzwi, za którymi ukrywają się nieznane im jeszcze doświadczenia. Ciągłe odkrywanie tajemnic świata daje możliwość, aby dziecko zostało odkrywcą niczym kapitan na statku, który po każdej wyprawie w nieznane, wraca ze skarbem. Wieloletnia praktyka nauczycielek, zdobyta wiedza podczas studiów oraz ciągłe dokształcanie się i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy dydaktyczno wychowawczej pozwalają na spełnianie oczekiwań dzieci i rodziców zgodnie z obecnym programem edukacyjnym oraz zmieniającą się rzeczywistością. Nauczycielki kierowane troską o jak najlepszy rozwój dzieci poszukują twórczych innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych dzieci i współczesnych przeobrażeń. Posiadają wysokie kwalifikacje, permanentnie doskonalą swoje umiejętności, budują wizerunek nowoczesnej placówki będącej instytucją wychowującą i środowiskiem rozwoju dzieci. Wyposażamy dzieci w odpowiednie kompetencje społeczne, które warunkują poprawne wzajemne relacje między dziećmi i dorosłymi. Kreatywne nauczycielki przedszkola doskonale rozumieją świat dziecka barwny, tajemniczy, wyjątkowy dlatego twórczo organizują czas swoim wychowankom. Podejmują ogrom starań, by dziecko każdego dnia po powrocie do domu mogło krótko powiedzieć rodzicom: było fajnie. Dzieci mają stworzone warunki do rozwoju intelektualnego, logicznego myślenia, samorealizacji, twórczego działania, przyswajania wiedzy, rozwijania uzdolnień oraz zdobywania konkretnych umiejętności, prezentowania swoich własnych przemyśleń, współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu w zabawie, pomagania innym. Uczą się panowania nad emocjami i przestrzegania reguł. Przedszkole jak dom - to motto przedszkola.